Van waarde voor de mens

2

€66.300
voor meer sportvisserij- voorzieningen

100.324
Duitsers met de VISpas

689.610
VISpassen in totaal

Bekijk de video op

Bekijk de video op

HSV De Breuly is een goed voorbeeld; zij ontvingen onlangs subsidie voor het project Samen VISsen.

Ondersteuning verenigingen/ federaties in 2023

Aansluiting bij gemeentelijk sportakkoord
Op 1 april 2023 ging het Sportakkoord II van start. Hierin spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar de sport- en beweegambities kunnen bereiken. Voor de hengelsportverenigingen was dit hét moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen hun gemeente. Ze konden de lokale hengelsport verankeren in het gemeentelijk beleid en subsidies ontvangen voor mooie initiatieven.

Kort Adviezen
In 2023 zijn 33 Kort Adviezen uitgevoerd voor verenigingen en federaties. Voor een deel betreft het adviezen met een visserijkundig onderzoek. De adviezen worden gebruikt bij overheden, zoals waterschappen en gemeenten, om problemen met het viswater onder de aandacht te brengen. Bij 21 van de Kort Adviezen is een visserijkundig onderzoek uitgevoerd.

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
Om sportviswateren te optimaliseren zijn vaak voorzieningen nodig in de vorm van vissteigers, mindervalidensteigers, een clubhuis of bijvoorbeeld vissenbossen als schuilplaatsen voor vis. Om verenigingen en federaties te ondersteunen in de kosten, heeft Sportvisserij Nederland het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden. Daarmee wordt de aanleg van voorzieningen gestimuleerd. In 2023 is, verdeeld over 13 projecten, € 66.300 toegekend.

We doen een groot aantal zaken voor en vooral met de verenigingen en federaties. Enkele specifieke voorbeelden:

Bijvoeren visvijvers

Sportvisserij Nederland stimuleert verenigingen al vele jaren om hun visvijvers duurzaam te beheren. Dit is met name gericht op een verbetering van de inrichting van de vijvers. Om de draagkracht van deze vijvers te verbeteren door bij te voeren. Doel hiervan is om naast de verhoogde draagkracht tegelijkertijd de vissen in een betere conditie te houden. Het voer dat gesubsidieerd wordt verstrekt is vismeelvrij. Ons streven is een duurzamer beheer van de visvijvers en dat de verenigingen veel minder (of geen) vis uitzetten. In 2023 is in totaal 31.415 kg voer verdeeld over 57 verenigingen en 4 federaties.

Hoe zorgen we dat mensen kunnen blijven vissen?

Internationaal
De inspanningen voor een bloeiende sportvisserij blijven niet beperkt tot binnen onze landsgrenzen. Zo is Sportvisserij Nederland aangesloten bij de European Anglers Alliance (EAA). Deze sportvisserijorganisatie is een internationaal samenwerkingsverband van hengelsportorganisaties uit verschillende Europese landen.

De EAA vertegenwoordigt maar liefst 23 miljoen sportvissers en werkt in Brussel aan een sportvisserijvriendelijk Europa. Belangrijke onderwerpen waar de EAA zich mee bezighoudt zijn:

  • de bescherming van de zeebaars

  • het tegengaan van aalscholveroverlast

  • het bestrijden van vis-vermalende
    waterkrachtcentrales

Sportvisserij Nederland is een belangrijke EAA-partner en levert zelfs de voorzitter.

We hebben met Jan van Schendel en Arthur van Tienen daarnaast ook twee Nederlanders in de technische commissies van resp. FIPS-ed en FIPS-mer zitten. Zij vormgeven mede het technisch beleid van de wedstrijdsportvisserij in de wereld en vertegenwoordigen daar tevens de belangen van Sportvisserij Nederland.

Vertegenwoordiging Sportvissers
In mei 2023 werden negen sportvissers, gekozen door de leden van Sportvisserij Nederland, de nieuwe gezichten van de Vertegenwoordiging Sportvissers. Deze groep dient als brug tussen de sportvisgemeenschap en de georganiseerde hengelsport, met als doel de visomstandigheden en visstand te verbeteren. De leden, democratisch verkozen door VISpashouders, zitten voor twee jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing voor maximaal drie termijnen.

Deze vertegenwoordigers, die onafhankelijk opereren zonder formele functies binnen de hengelsport, zijn de stem van de sportvissers bij het bestuur van Sportvisserij Nederland. Ze streven ernaar de lijnen met de achterban te verkorten en hun belangen effectief te behartigen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het werkbureau van Sportvisserij Nederland en door stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

De spelregels voor deze vertegenwoordiging zijn vastgelegd in het Reglement Vertegenwoordiging Sportvissers, aangevuld met zelf opgestelde gedragsregels om integriteit en transparantie te waarborgen. Zo vormt de Vertegenwoordiging Sportvissers een cruciale schakel in het waarborgen van de belangen van sportvissers binnen de structuur van Sportvisserij Nederland.

Samenwerken
Van een geheel andere orde, maar zeker niet minder belangrijk, is de samenwerking van Sportvisserij Nederland met organisaties zoals waterschappen en natuur- en milieuorganisaties. Door samen te werken in projecten als De Rijn Verbindt worden krachten gebundeld en de lobby versterkt.

We kunnen onze kennis op het gebied van visstand en waterbeheer effectief inzetten en daarmee de belangen van de sportvisserij goed verankeren. Ook het lidmaatschap van sportkoepel NOC*NSF dient om de maatschappelijke positie van de hengelsport te verstevigen en de mogelijkheden voor de sportvissers te verruimen. We participeren in verschillende werk- en stuurgroepen zodat we effectief kunnen samenwerken met andere sportbonden. Zo wordt Sportvisserij Nederland regelmatig gevraagd wat te delen uit ons werkveld zodat andere sportbonden daar van kunnen profiteren en andersom kunnen wij meedelen in de kennis en ervaring binnen de sportsector.

Sportvisserij Nederland heeft als doel: het scheppen van optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij in Nederland. We vertegenwoordigen de belangen van de sport, ondersteunen federaties, verenigingen en diverse organisaties. Verder zetten we ons ook in voor het behoud van waterkwaliteit en habitats. Door deze benadering kunnen mensen nu en in de toekomst genieten van vissen, met respect voor natuur en milieu.

Politieke lobby
Belangenbehartiging in de meer traditionele zin van het woord is het beïnvloeden van beleid en politiek. Daarom onderhouden we contacten met allerlei overheden, bestuurders en ambtenaren, en brengen we het sociaal-maatschappelijke en economische belang van de sportvisserij onder de aandacht van deze beleidsmakers.

Het lobbywerk in Den Haag blijft meestal buiten de publiciteit, maar is belangrijk en draagt bij aan het tot stand komen van voor de sportvisserij gunstige wet- en regelgeving. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau is de georganiseerde sportvisserij actief aan het lobbyen voor de hengelsport.

Wie zijn toch die vissers?

Onze buren
Nederland is een echt sportvisland. Nergens in Europa ligt zoveel viswater binnen handbereik: zoet en zout, van sloten en plassen tot kanalen en rivieren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal Duitse sportvissers dat in ons land vist al jaren groeit. In 2023 hadden we voor het eerst in de geschiedenis van Sportvisserij Nederland meer dan 100.000 Duitse leden. Via het platform www.fishinginholland.nl krijgen zij in het Duits voorlichting over de VISpas en de in Nederland geldende regels. Het platform speelt een belangrijke rol in de communicatie naar buitenlandse sportvissers, en dan met name Duitsers. De website is in 2023 in totaal zo’n 390.000 keer bekeken door 282.000 bezoekers. Zij bekeken in totaal zo’n 715.000 pagina’s.

Jonge vissers
In 2023 hebben duizenden kinderen onder de 14 jaar gratis kennisgemaakt met sportvissen via meer dan 250 hengelsportverenigingen. Deze verenigingen boden een gratis Online Jeugdvergunning aan. Hierdoor konden ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen genieten van het vissen in lokale wateren. En het mooie is: positieve ervaringen op jonge leeftijd vergroten de kans dat kinderen betrokken blijven bij de hengelsport.

Sportvissen verbindt mensen over alle grenzen heen. Jong en oud, arm en rijk, iedereen vindt zijn plek langs de waterkant. In het verleden werd de sportvisserij nog weleens afgeschilderd als een hobby voor wat oudere mannen uit de gemiddelde of lagere sociale klassen. Maar niets is minder waar. Vissen is een echte volkssport in de gehele breedte.

Meer mannen dan vrouwen
Uit het Kantar-onderzoek ‘Sportvisserij in 2020’ bleek dat er ongeveer 1,73 miljoen Nederlanders (wel eens) vissen. De totale visparticipatie is 10,6% onder de Nederlandse bevolking. Dat zijn bijna een miljoen mannen ouder dan 15 jaar die vissen, iets meer dan 400.000 vrouwen en er zijn ongeveer 300.000 kinderen tussen de 6 en 14 jaar die vissen.

Tellingen op de grond en in de lucht

Van oktober 2022 tot oktober 2023 voerden we vliegtuigtellingen uit boven het Lauwersmeer en de Friese boezemwateren. Elke maand ging er vanaf vliegveld Teuge een sportvliegtuigje de lucht in om alle sportvissers in dit gebied te tellen. Het vliegtuig vliegt vrij laag en op een lage snelheid om het tellen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doen. Aanvullend vonden aan de waterkant ook interviews met sportvissers plaats.

De verzamelde data biedt waardevolle inzichten, zoals de geografische spreiding van sportvissers, het aantal vistrips per jaar, het profiel van de sportvisser (leeftijd, ervaring, voorkeuren) en de soorten en maten van gevangen vissen. Deze informatie draagt bij aan een beter begrip van sportvisserijtrends en -voorkeuren.

De resultaten zijn belangrijk voor Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe. Zij gebruiken deze gegevens om hun belangen en die van de sportvissers beter te vertegenwoordigen bij gesprekken met water- en terreinbeheerders. Zo helpen de statistieken dus om de sportvisserij duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Interviews
Naast de 24 tellingen vanuit de lucht brengen we het sportvisserijgebruik ook vanaf de grond in kaart. Verspreid over het jaar maken vrijwilligers een ronde langs telvakken om sportvissers te bevragen en vangstlogboeken te verspreiden. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om tot een goede schatting te komen van de hoeveelheid vis die wordt onttrokken, de verhouding tussen de verschillende typen sportvissers te schetsen en de locaties te bepalen waar veel wordt gevist. In de komende jaren gaan we deze vliegtuigtellingen in combinatie met interviews ook bij andere grote wateren in Nederland uitvoeren.

In dit jaarverslag gebruiken we de termen ‘vissen’ en ‘sportvissen’ door elkaar. We bedoelen natuurlijk steeds hetzelfde. Vissen is namelijk een echte sport. En een populaire ook, want kijkend naar de sportbonden met de meeste leden staat Sportvisserij Nederland op een keurige derde plek, na voetbal en tennis.

Sportvissers die lid zijn van een bij ons aangesloten hengelsportvereniging krijgen de VISpas. Daarmee zijn ze ook automatisch lid van Sportvisserij Nederland. De uitgifte van VISpassen zit al jaren in de lift. Waar we in 2022 nog 672.764 VISpassen uitgaven, lag dat aantal in 2023 op 689.610. Een mooie groei van bijna 17.000 leden.
Voor de sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging, maar wel graag willen vissen, is er de Kleine VISpas. Daarmee kun je met één hengel in een beperkt aantal wateren vissen. Het aantal Kleine VISpassen daalde van 43.166 in 2022 naar 39.221 in 2023.

Om een dagje met een VISpashouder mee te kunnen vissen is een speciale toestemming nodig. En vissers die met een derde hengel willen vissen of ’s nachts een lijntje willen uitgooien hebben daar extra toestemmingsdocumenten voor nodig. In al die drie de gevallen is het aantal toestemmingen gestegen.

Hoeveel mensen vissen eigenlijk?

Wat betekent vissen voor mensen?

Vissen is voor veel mensen meer dan een hobby. Vaak vormt het een belangrijk onderdeel van hun leven. Een bron van rust en een kans om in harmonie met de natuur te zijn. Kijkend naar de enorme hoeveelheid prikkels waaraan we tegenwoordig blootstaan, biedt vissen een welkome onderbreking. Een zeldzame vorm van rust.

Maar de voordelen van vissen gaan verder dan ontspanning en stressvermindering. Voor velen betekent het ook avontuur en spanning. Of inspanning en lichaamsbeweging. Het bevordert ook onze connectie met de natuur. Sportvissers hebben respect voor de natuur. Dit bewustzijn draagt bij aan de bescherming van onze wateren en het behoud van visbestanden voor toekomstige generaties.

Vissen komt ook onze geestelijke gezondheid ten goede. Het vereist geduld, aandacht en concentratie. Dat verbetert cognitieve vaardigheden en vermindert angst. Het moment van een vangst biedt niet alleen een gevoel van voldoening, maar ook een boost aan zelfvertrouwen.

Tot slot moedigt sportvissen sociale interactie aan. Of het nu gaat om het delen van technieken, het vieren van een goede vangst of simpelweg genieten van elkaars gezelschap in de buitenlucht: vissen is een sociale bezigheid.